Regulamin serwisu internetowego Sklep-Outlet.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.sklep-outlet.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez International Shopping Center Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Z Usługodawcą można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@sklep-outlet.pl, oraz telefonicznie.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację Regulaminu w pełnej treści, którego postanowienia określają zakres oraz warunki korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 4. Niniejszy Regulamin jest stale dostępny w witrynie internetowej www.sklep-outlet.pl. Użytkownicy mają możliwość utrwalania, pozyskania oraz odtwarzania treści Regulaminu poprzez wydrukowanie, a także zapisanie Regulaminu na trwałym nośniku w każdym momencie.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu oraz do logotypów oraz formularzy stanowią własność Usługodawcy. Prawa te mogą być wykorzystywane jedynie na zasadach określonych w Regulaminie, w sposób z nim zgodny.
 6. Usługodawca ma prawo zamieszczać, w sposób odpowiedni dla sieci Internet, na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowe, które dotyczą oferowanych przez Usługodawcę Usług i Towarów, a także usług osób trzecich.

§2 Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym dokumencie nadane zostaje następujące znaczenie:

 1. Usługodawca - International Shopping Center Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Sportowej 8B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323112 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 złotych wniesionym w całości, posiadająca NIP 957-101-32-71;
 2. Serwis Internetowy/Serwis – należący do Usługodawcy i administrowany przez Usługodawcę ogłoszeniowy serwis internetowy, który dostępny jest w domenie www.sklep-outlet.pl, umożliwiający prezentację oraz porównywanie Towarów oferowanych przez Sklepy internetowe;
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
 4. Konsument - w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Sklep - podmiot profesjonalny, prowadzący działalność gospodarczą w formie Sklepu internetowego, współpracujący w ramach Serwisu na podstawie umowy o współpracy zawartej z International Shopping Center Sp. z o.o., prezentujący w Serwisie Towary i/lub oferujący do sprzedaży Towary w ramach usługi Sklep-Outlet.pl;
 6. Towar - produkty oferowane przez Sklep;
 7. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikom porównywanie cen Towarów oraz  informacji zamieszczonych w Serwisie;
 8. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.

§3 Zasady korzystania z serwisu

 1. Działalność Serwisu polega na udostępnieniu na stronach internetowych Serwisu opisów Towarów, a także informacji o cenach oferowanych przez Sklepy. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zostać przekierowany na stronę Sklepu, w ramach którego może zawrzeć umowę kupna-sprzedaży.
 2. Poprzez korzystanie z Serwisu rozumie się każdą czynność Użytkownika, prowadzącą do zaznajomienia się przez Użytkownika z treściami udostępnianymi na stronach internetowych Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu może następować wyłącznie na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych w postaci:
  1. Komputera, tabletu lub telefonu typu smartfon z dostępem do Internetu,
  2. Przeglądarki internetowa,
  3. Włączenia w przeglądarce internetowej plików Cookies oraz Javascript.
 5. Użytkownik może używać Serwisu wyłącznie dla celów własnych. Zakazane jest używanie zasobów i funkcji dostępnych w ramach Serwisu dla celów prowadzenia przez Użytkownika działalności, w sposób mogący prowadzić do naruszenia interesów Usługodawcy.
 6. Usługodawca zabrania korzystać Użytkownikowi z Serwisu lub Usług świadczonych w ramach Serwisu w sposób, który prowadzi do naruszenia przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich, uzasadnionych interesów Usługodawcy oraz dobrych obyczajów.

§4 Usługi

 1. Usługodawca świadczy Usługi  w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca w ramach prowadzonego Serwisu umożliwia Użytkownikowi wykorzystywanie następujących Usług:
  1. bezpłatnego przeglądania informacji, które zostały zamieszczone w Serwisie, w tym opisów Towarów;
  2. porównywania ofert Sklepów.
 3. Usługodawca prezentuje informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepów internetowych, jednak nie jest on sprzedawcą ani usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność, kompletność, ani rzetelność informacji dotyczących Towarów oferowanych przez Sklepy.
 4. Odpowiedzialność za dane prezentowane w Serwisie dotyczące Towarów ponoszą Sklepy, od których pochodzą te oferty. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były prawdziwe, aktualne oraz kompletne, jednak dla weryfikacji aktualności oferty oraz dostępności Towaru prezentowanego w Serwisie w ramach usługi porównywarki cen oraz uzyskania pełnych informacji o ofercie Sklepu, Użytkownik powinien każdorazowo zapoznać się z ofertą bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu, od którego oferta pochodzi. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących oferty Sklepu, Użytkownik powinien bezpośrednio skontaktować się z tym Sklepem. Aktualną, wiążącą ceną Towaru jest, cena prezentowana bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu, który oferuje te Towary.
 5. Warunki transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem określane są przez Sklep, który  oferuje Towar w regulaminie Sklepu, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wyłączną odpowiedzialność za zakupiony Towar, przebieg transakcji oraz za roszczenia z nich wynikające ponosi Sklep.

§5 Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może następować wyłącznie w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do respektowania praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Usługodawca zakazuje Użytkownikom dostarczania przez nich do Serwisu treści bezprawnych.
 3. Usługodawca zabrania kopiowania lub powielania jakiejkolwiek części Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem  całości lub części treści zamieszczonych w Serwisie, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć stosowne kroki mające na celu ochronę własnych interesów, w tym skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

§6 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność za szkody wynikające z działań lub zaniechań Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, ponosi Użytkownik.
 2. Odpowiedzialność za kwestie związane ze stosowaniem się i wywiązywaniem się Użytkowników lub Sklepów z obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji a także niewłaściwego wykonania lub niewykonania przez Sklep obowiązków, ponoszą te podmioty.
 3. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowości w opisie Towaru ponosi Sklep, który oferuje dany Towar.
 5. Usługodawca w miarę swoich możliwości weryfikuje dane odnoszące się do prezentowanych Towarów, a także podejmuje niezbędne działania w  celu eliminacji działań nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem.

§7 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić reklamacje dotyczące Usług poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres e-mail: kontakt@sklep-outlet.pl.
 2. Użytkownik, w zgłoszeniu reklamacji, powinien oznaczyć osobę, która zgłasza reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opisać zdarzenie, które stanowi przyczynę reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez Usługodawcę.
 4. Reklamacje dotyczące Towarów zakupionych w Sklepie, a także nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy kupna-sprzedaży przez Sklep, Użytkownik adresuje bezpośrednio do Sklepu, w którym zakupił Towar.

§8 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik, który jest konsumentem może wykorzystać następujące pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się z wnioskiem do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu, który wystąpił między Klientem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, a także organizacji społecznej, która w ramach statutowej działalności zajmuje się ochroną konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w sprawie rozstrzygnięcia sporu zaistniałego między Klientem a Sprzedawcą. Porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl, a przez Federacja Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707;
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 lipca 2016 r.
 2. Regulamin udostępniony jest w języku polskim.
 3. Usługodawca zabrania powielać bądź publikować części lub całość niniejszego Regulaminu bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy właściwe na podstawie stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez informację, która zostanie zamieszczona na stronie głównej Serwisu Internetowego. Informacja ta będzie zawierać zestawienie wprowadzanych zmian wraz z terminem ich wejścia w życie, który to termin nie będzie krótszy niż 14 dni od ogłoszenia zmiany.